หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเมืองไร่ขิงนายเจริญ กวยรักษา
ปลัดเทศบาลเมืองไร่ขิง
 
นายพีรพัศ โห้ถนอม
รองปลัดเทศบาลเมืองไร่ขิง
 
นายเมธี จารีบูรณภาพ
รองปลัดเทศบาลเมืองไร่ขิง
นางสาวสาคร ตรีพนากร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางทิพพาภรณ์ พันธุ์อัจฉริย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายอุภัยวิทย์ ยุกตเวทย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาววิราภรณ์ ทองยัง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายเมธี จารีบูรณภาพ
รองปลัดเทศบาลเมืองไร่ขิง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
นางปราณี เปรมศรี
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นางสาวน้ำฝน ปาจีนบูรวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา