หนังสือราชการ
วันที่ลงเว็บไซต์
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แก้ไข (ครั้งที่ 4/2561)
08/01/61
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แก้ไข (ครั้งที่ 2/2561)
24/11/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แก้ไข (ครั้งที่ 1/2561)
22/11/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
03/11/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2560)
03/11/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทบาลเมือง ไร่ขิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2)
01/11/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 4/2560)
14/06/60
  ปะกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3/2560) ของเทศบาลเมืองไร่ขิง
26/05/60
  ปะกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2560)
26/05/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
24/05/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แก้ไข (ครั้งที่ 3/2560)
11/05/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง จ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
04/05/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง ไร่ขิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560)
02/05/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 แก้ไข (ครั้งที่ 2/2560)
28/04/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แก้ไข (ครั้งที่ 2/2560)
21/04/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แก้ไข (ครั้งที่ 1/2560)
15/03/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมือง ไร่ขิง
20/12/59
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2560)
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
04/11/59
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมือง ไร่ขิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
20/10/59
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559)
17/10/59
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาลเมืองไร่ขิง
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ของเทศบาลเมืองไร่ขิง
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3/2559) ของเทศบาลเมืองไร่ขิง
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2559)
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองไร่ขิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของเทศบาลเมืองไร่ขิง
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
(ครั้งที่ 1/2559)
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของเทศบาลเมืองไร่ขิง
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)