หนังสือราชการ
วันที่ลงเว็บไซต์
  ประชาสัมพันธ์คำสั่ง-ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง ให้รองนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง และปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
10/01/61
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แก้ไข (ครั้งที่ 4/2561)
08/01/61
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองไร่ขิง
29/12/60
  ประชาสัมพันธ์ โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
27/12/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แก้ไข (ครั้งที่ 3/2561)
26/12/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองไร่ขิง
26/12/60
  รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
19/12/60
  โครงการสินเชื้อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2560
15/12/60
  ประชาสัมพันธ์โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
07/12/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองไร่ขิง
06/12/60
  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561
06/12/60
  ขอเชิญร่วมต้อนรับและบริจาคโครงการ "ก้าวคนละก้าว" เพื่อพัฒนาศักยภาพการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลฯ จำนวน 11 โรงพยาบาล ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลน
29/11/60
  ขอเชิญร่วมการแข่งขันไร่ขิงคัพ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการกีฬา สร้างความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหวท่างเทศบาลเมืองไร่ขิงกับคนในชุมชน (ดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการแข่งขั้น)
28/11/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แก้ไข (ครั้งที่ 2/2561)
24/11/60
  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ เต้นท์พิธี ข้างอุโบสถหลวงพ่อวัดไร่ขิง
24/11/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แก้ไข (ครั้งที่ 1/2561)
22/11/60
  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
20/11/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองไร่ขิง
20/11/60
  เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี
16/11/60
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ "ครอบครัว โตโยต้าร่วมบริจาคโลหิต ทำความดีสร้างกุศล" วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โชว์รูมโตโยต้าท่าจีน สาขาสามพราน เวลา 09.00-12.00 น.
16/11/60
  รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2560
14/11/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองไร่ขิง
14/11/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
06/11/60
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรม "แสงน้ำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอีมพาต" วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04.00 - 08.00 น.
06/11/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
03/11/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2560)
03/11/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกาสใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
01/11/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ทั่วไป และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2560
01/11/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทสบาลเมืองไร่ขิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2)
01/11/60
  ประกาศสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
30/10/60
  ประกาศสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง
25/10/60
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ "มฉก.บริการชุมชน"
24/10/60
  ประกาศสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560
24/10/60
  การเตรียมความพร้อม เพื่อเตรียมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัด ดามาตุ ในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 เวลา 14.30 น.
19/10/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล เมืองไร่ขิง
19/10/60
  รายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2560
18/10/60
  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
18/10/60
  ขอเชิญชวนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ประ กอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
16/10/60
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2560)
16/10/60
  การจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2560 ณ วัดท่าพูด พร้อมใบสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศ, ใบสมัคร ประกวดนางนพมาศ และใบสมัครการประกวดกระทง
11/10/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2560
26/09/60
  คำสั่งเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง อัตราค่าขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
26/09/60
  แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
25/09/60
  ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
21/09/60
  โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ขอแจ้งการปิดถนนหน้าโรงพยาบาลเฉพาะช่วงที่วางท่อระบาย น้ำ เนื่องจากบริษัท พี.จ.แอนด์.แอล.ก่อสร้าง จำกัด
21/09/60
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 72 ก เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอส่งราย ละเอียดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
20/09/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลเมืองไร่ขิง
20/09/60
  ประกาศสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
19/09/60
  รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2560
15/09/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4/2560)
12/09/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง จะมีการปิดการจารจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำจากบ้านผู้ใหญ่ยม ถึงบ้านคุณทองหล่อ ชุมชนคลองรางเตย 1 หมู่ที่ 7 ตำบลไร่ขิง (01/09/60)
01/09/60
  ประกาศสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2560
21/08/60
  ประกาศสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง
18/08/60
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราช อาณาจักร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560
21/08/60
  รายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
18/08/60
  ประกาศสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
15/08/60
  ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประกอบการที่มีรถบริการเก็บขนมูลฝอยและรถดูดสิ่งปฏิกูล ที่มีความประสงค์ จะประกอบกิจการโดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
15/08/60
  รายชื่อร้านอาหารที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจปรเมินสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และข้อมูลเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร
10/08/60
  กำหนดการ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
08/08/60
  ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลไร่ขิง เข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
07/08/60
  ประกาศสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิงสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
07/08/60
  ผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
07/08/60
  การดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูระบาด
07/08/60
  สื่อการป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค
07/08/60
  ประชาสัมพันธ์แจ้งเจ้าของรถที่ค้างชำระภาษีรถ ให้ไปชำระภาษี
02/08/60
  เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา บริษัท ห้างร้าน ภาคเอกชน กลุ่มองคืกรต่างๆ ในพื้นที่ ร่วมบริจาคเงินสด หรือสิ่งของ (อาหารแห้ง น้ำดื่ม/เครื่องดื่ม) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ
02/08/60
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560)
01/08/60
  ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2560
01/08/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล เมืองไร่ขิง
31/07/60
  เทศบาลเมืองไร่ขิง ประชาสัมพันธ์กำหนดการงานเฉลิมพระเกดียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
26/07/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองไร่ขิง
24/07/60
  ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรเกี่ยวกับพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
20/07/60
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ชั้สน 1 สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง
17/07/60
  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
17/07/60
  รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2560
17/07/60
  ประชาสัมพันธ์คู่มือความรู้ สำหรับนักเรียน และประชาชน เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า และโรคระหว่างสัตว์ และคน
14/07/60
  ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดวาดภาพและเรียงความ หัวข้อ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"
14/07/60
  ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม เรื่อง กำหนดการการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี 2560
12/07/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง แก้ไขวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ เทศบาลเมืองไร่ขิง
05/07/60
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแก้ปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติของเด้กนักเรียน นักศึกษาที่ไร้สัญชาติ
30/07/60
  เชิญร่วมกิจกรรมเกาะลัคอีแท่นมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเกาะลัค อีแท่น และขับเคลื่อนกิจกรรมกมู่บ้านศีล 5
29/06/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล เมืองไร่ขิง
28/06/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (ครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 47 รายการ)
26/06/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (วัสดุที่ชำรุด จำนวน 3 รายการ)
26/06/60
  ประชาสัมพันธ์ การออกหน่วยเคลื่อนที่ให้การสงเคราะห์ กับทหารผ่านศึกนอกประจำการและครอบครัว
23/06/60
  ประชาสัมพันธ์การรับโอน พนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้บริหาร และการรับโอน (ย้าย) พนักงาน เทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง
21/06/60
  รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
14/06/60
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองไร่ขิง ประชาสัมพันธ์จุดตั้งภาชนะรองรับขยะอันตราย
14/06/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 4/2560)
09/06/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ 2560
26/05/60
  ปะกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3/2560) ของเทศบาลเมืองไร่ขิง
26/05/60
  ปะกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2560)
26/05/60
  ประกาศเทสบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง เทศบัญญัติเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560
25/05/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
24/05/60
  ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนทราบถึง และระมัดระวังการแอบอ้างการดำเนินการโครงการของรัฐรวมถึง การหลอหลวงประชาชนในเรื่องอื่นๆ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องให้ ประชาชนทราบ
17/05/60
  รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2560
16/05/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แก้ไข (ครั้งที่ 3/2560)
11/05/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง จ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
04/05/60
  กำหนดการกิจกรรม “น้อมรำลึกสักกำระบูชำ วิสำขปุณณมีพุทธองค์” วันจันทร์ที่ 8 พฤษภำคม 2560 ณ อำคำรปฏิบัติธรรมมหำมงคลผลบุญ วัดท่ำพูด
03/05/60
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2560)
03/05/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองไร่ขิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560)
02/05/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 แก้ไข (ครั้งที่ 2/2560)
28/04/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560
26/04/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิงเรื่องประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองไร่ขิง
26/04/60
  ประกาศสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง
24/04/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แก้ไข (ครั้งที่ 2/2560)
21/04/60
  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
20/04/60
  รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2560
20/04/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองไร่ขิง
19/04/60
  ประชาสัมพันธ์แก้ไขกำหนดวันดูการรขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
10/04/60
  ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
03/04/60
  ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดนครปฐม บริเวณ ชั้น G ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล ศาลายา (ศูนย์บริการร่วมเดิม)
31/03/60
  ประกาศเทศบาลเมืองร่ขิง เรื่อง รบสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล เมืองไร่ขิง
27/03/60
  ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย)
23/03/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แก้ไข (ครั้งที่ 1/2560)
15/03/60
  รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
15/03/60
  แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเค็มรุกล้ำเข้าพื้นที่ในเขตอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
06/03/60
  ประกาศสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2560 และกำหนดสมัย ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561
21/02/60
  ประกาศอำเภอสามพราน เรื่อง การรับสมัครบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ทางแพ่ง
17/02/60
  รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2560
17/02/60
  ประกาศสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2559
06/02/60
  รายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2559
24/01/60
  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
24/01/60
  ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ แผนการจัดสรรน้ำ และขอความร่วมมือเว้นการปลูกข้าวนาปรัง
06/01/60
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโรคไข้หวัดนก
06/01/60
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559)
01/02/60