การเตรียมความพร้อม เพื่อเตรียมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัด ดามาตุ ในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 เวลา 14.30 น. (19/10/60)  
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล เมืองไร่ขิง (19/10/60)  
  รายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2560 (18/10/60)  
  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (18/10/60)  
  ขอเชิญชวนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ประ กอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (16/10/60)  
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2560) (16/10/60)  
  การจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2560 ณ วัดท่าพูด พร้อมใบสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศ, ใบสมัคร ประกวดนางนพมาศ และใบสมัครการประกวดกระทง (11/10/60)  
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2560 (26/09/60)  
  คำสั่งเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง อัตราค่าขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (26/09/60)  
  แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (25/09/60)  
  ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (21/09/60)  
  โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ขอแจ้งการปิดถนนหน้าโรงพยาบาลเฉพาะช่วงที่วางท่อระบาย น้ำ เนื่องจากบริษัท พี.จ.แอนด์.แอล.ก่อสร้าง จำกัด (21/09/60)  
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 72 ก เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอส่งราย ละเอียดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 (20/09/60)  
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลเมืองไร่ขิง (20/09/60)  
  ประกาศสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 (19/09/60)  
  รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2560 (15/09/60)  
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4/2560) (12/09/60)  
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง จะมีการปิดการจารจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำจากบ้านผู้ใหญ่ยม ถึงบ้านคุณทองหล่อ ชุมชนคลองรางเตย 1 หมู่ที่ 7 ตำบลไร่ขิง (01/09/60)  
  ประกาศสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2560 (21/08/60)  
  ประกาศสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง (18/08/60)  
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราช อาณาจักร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 (21/08/60)  
  รายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 (18/08/60)  
  ประกาศสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 (15/08/60)  
  ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประกอบการที่มีรถบริการเก็บขนมูลฝอยและรถดูดสิ่งปฏิกูล ที่มีความประสงค์ จะประกอบกิจการโดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ (15/08/60)  
  รายชื่อร้านอาหารที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจปรเมินสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และข้อมูลเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร (10/08/60)  
  กำหนดการ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 (08/08/60)  
  ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลไร่ขิง เข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (07/08/60)  
  ประกาศสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิงสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 (07/08/60)  
  ผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 (07/08/60)  
  การดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูระบาด (07/08/60)  
  สื่อการป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค (07/08/60)  
  ประชาสัมพันธ์แจ้งเจ้าของรถที่ค้างชำระภาษีรถ ให้ไปชำระภาษี (02/08/60)  
  เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา บริษัท ห้างร้าน ภาคเอกชน กลุ่มองคืกรต่างๆ ในพื้นที่ ร่วมบริจาคเงินสด หรือสิ่งของ (อาหารแห้ง น้ำดื่ม/เครื่องดื่ม) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ (02/08/60)  
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560) (01/08/60)  
  ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2560 (01/08/60)  
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล เมืองไร่ขิง (31/07/60)  
  เทศบาลเมืองไร่ขิง ประชาสัมพันธ์กำหนดการงานเฉลิมพระเกดียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (26/07/60)  
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองไร่ขิง (24/07/60)  
  ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรเกี่ยวกับพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 (20/07/60)  
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ชั้สน 1 สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง (17/07/60)  
  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (17/07/60)  
  รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2560 (17/07/60)  
  ประชาสัมพันธ์คู่มือความรู้ สำหรับนักเรียน และประชาชน เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า และโรคระหว่างสัตว์ และคน (14/07/60)  
  ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดวาดภาพและเรียงความ หัวข้อ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" (14/07/60)  
  ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม เรื่อง กำหนดการการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี 2560 (12/07/60)  
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง แก้ไขวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ เทศบาลเมืองไร่ขิง (05/07/60)  
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแก้ปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติของเด้กนักเรียน นักศึกษาที่ไร้สัญชาติ (30/06/60)  
  เชิญร่วมกิจกรรมเกาะลัคอีแท่นมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเกาะลัค อีแท่น และขับเคลื่อนกิจกรรมกมู่บ้านศีล 5 (29/06/60)  
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล เมืองไร่ขิง (28/06/60)  
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (ครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 47 รายการ) (26/06/60)  
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (วัสดุที่ชำรุด จำนวน 3 รายการ) (26/06/60)  
  ประชาสัมพันธ์ การออกหน่วยเคลื่อนที่ให้การสงเคราะห์ กับทหารผ่านศึกนอกประจำการและครอบครัว (23/06/60)  
  ประชาสัมพันธ์การรับโอน พนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้บริหาร และการรับโอน (ย้าย) พนักงาน เทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง (21/06/60)  
  รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (14/06/60)  
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองไร่ขิง ประชาสัมพันธ์จุดตั้งภาชนะรองรับขยะอันตราย (14/06/60)  
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 4/2560) (14/06/60)  
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ 2560 (09/06/60)  
  ปะกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3/2560) ของเทศบาลเมืองไร่ขิง (26/05/60)  
  ปะกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2560) (26/05/60)  
  ประกาศเทสบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง เทศบัญญัติเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 (25/05/60)  
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (24/05/60)  
  ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนทราบถึง และระมัดระวังการแอบอ้างการดำเนินการโครงการของรัฐรวมถึง การหลอหลวงประชาชนในเรื่องอื่นๆ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนทราบ (17/05/60)  
  รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2560 (16/05/60)  
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แก้ไข (ครั้งที่ 3/2560) (11/05/60)  
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง จ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (04/05/60)  
  กำหนดการกิจกรรม “น้อมรำลึกสักกำระบูชำ วิสำขปุณณมีพุทธองค์” วันจันทร์ที่ 8 พฤษภำคม 2560 ณ อำคำรปฏิบัติธรรมมหำมงคลผลบุญ วัดท่ำพูด (03/05/60)  
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2560) (03/05/60)  
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองไร่ขิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560) (02/05/60)  
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 แก้ไข (ครั้งที่ 2/2560) (28/04/60)  
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560 (26/04/60)  
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิงเรื่องประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองไร่ขิง (26/04/60)  
  ประกาศสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง (24/04/60)  
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แก้ไข (ครั้งที่ 2/2560) (21/04/60)  
  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (20/04/60)  
  รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2560 (20/04/60)  
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองไร่ขิง (19/04/60)  
  ประชาสัมพันธ์แก้ไขกำหนดวันดูการรขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ (10/04/60)  
  ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ (03/04/60)  
  ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดนครปฐม บริเวณ ชั้น G ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล ศาลายา (ศูนย์บริการร่วมเดิม) (31/03/60)  
  ประกาศเทศบาลเมืองร่ขิง เรื่อง รบสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล เมืองไร่ขิง (27/03/60)  
  ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย) (23/03/60)  
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แก้ไข (ครั้งที่ 1/2560) (15/03/60)  
  รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (15/03/60)  
  แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเค็มรุกล้ำเข้าพื้นที่ในเขตอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี (03/06/60)  
  ประกาศสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2560 และกำหนดสมัย ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 (21/02/60)  
  ประกาศอำเภอสามพราน เรื่อง การรับสมัครบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ทางแพ่ง (17/02/60)  
  รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2560 (17/02/60)  
  ประกาศสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2559 (06/02/60)  
  รายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2559 (24/01/60)  
  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (24/01/60)  
  ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ แผนการจัดสรรน้ำ และขอความร่วมมือเว้นการปลูกข้าวนาปรัง (06/01/60)  
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโรคไข้หวัดนก (06/01/60)  
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559) (01/02/60)  
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล เมืองไร่ขิง (27/12/59)  
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล 3 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง ไร่ขิง ปีการศึกษา 2560 (27/12/59)  
  รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (23/12/59)  
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองไร่ขิง (21/12/59)  
  ประกาศสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 (20/12/59)  
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองไร่ขิง (20/12/59)  
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง (15/12/59)  
  แผนการดำเนินการออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (15/12/59)  
  ประชาสัมพันธ์ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 98 สาขา ทั่วประเทศเปิดโอกาสให้ชาวนาสามารถจำหน่าย ข้าวสารให้กับผู้บริโภคโดยตรง (15/12/59)  
  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน เรื่อง น้ำไหลอ่อนเป็นช่วงเวลา (01/12/59)  
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล เมืองไร่ขิง (30/11/59)  
  ข้อมูลการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (23/11/59)  
  งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 (17/11/59)  
  งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 (17/11/59)  
  รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2559 (17/11/59)  
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สถานการณ์น้ำประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (17/11/59)  
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสภาลูกหนี้กู้วิกฤติแห่งชาติ (17/11/59)  
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลเมืองไร่ขิง (15/11/59)  
  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2556) เรื่อง ให้ดอกไม้เพลิงเป็นสินค้าควบคุมฉลาก โดยผู้ประกอบธุรกิจจะต้องทำฉลากสินค้า ให้ถูกต้อง หากผู้ใดทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามกฎหมายต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนด (15/11/59)  
  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2560 (15/11/59)  
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2560) (08/11/59)  
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (04/11/59)  
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (02/11/59)  
  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (01/11/59)  
  รายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2559 (01/11/59)  
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองไร่ขิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (20/10/59)  
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559) (17/10/59)  
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามพราน (11/10/59)  
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลเมืองไร่ขิง (05/10/59)  
ประกาศสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2559 (04/10/59)  
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาลเมืองไร่ขิง (03/10/59)  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองไร่ขิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (28/09/59)  
แผนการตรวจสอบระยะยาว พ.ศ. 2560-2562 (28/09/59)  
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (28/09/59)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองไร่ขิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (26/09/59)  
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองไร่ขิง  
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโรคไข้ซิกา ซึ่งตอนนี้เป็นโรคที่กำลังระบาดในหลายประเทศ โดยประเทศไทย กำลังมีการเฝ้าระวัง  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองไร่ขิง  
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง แก้ไขการกำหนด วัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์และทดสอบ ทักษะ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองไร่ขิง  
  สุปผลโครงการเฝ้าระวังแหล่งน้ำสาธารณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559