หนังสือราชการ
ันที่ลงเว็บไซต
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ แบบถังเหลี่ยม ขนาด 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
05/01/61
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อหินคลุก ไม่น้อยกว่า 445 ลบ.ม. ภายในวงเงิน 200,000.- บาท
25/12/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุสำหรับจัดทำกระสอบทราย จำนวน 2 รายการ
16/11/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง, แบบ ปร.4, แบบ ปร.5 และแบบ ปร.6 งานจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง
14/11/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
14/11/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย
10/11/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนระดับก่อน ประถมศึกษาถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตเทศบาลเมืองไร่ขิง ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. - 26 มี.ค. 2561 และช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. - 15 พ.ค. 2561
02/11/60
  รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคาที่เหมาะสมในการจ้างเหมาบริการประกอบอาหาร กลางวัน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองไร่ขิง แห่งที่ 2
31/10/60
  รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคาที่เหมาะสมในการจ้างเหมาบริการประกอบอาหาร กลางวัน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองไร่ขิง แห่งที่ 1
31/10/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง ,แบบ ปร.4, แบบ ปร.5, แบบ ปร.6 โครงการซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ (แบบสำหรับตั้งในทุกจังหวัดทั่วประเทศ)
31/10/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย
30/10/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ สนับสนุนการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
16/10/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย
12/10/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ
10/10/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย
06/10/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม ท่อระบายน้ำ ซอยศิริรัตน์ ชุมชนบ้านคลองบางพร้าว-ศรีเสถียร รุ่น 9 ตำบลไร่ขิง
23/08/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงท่อ ระบายน้ำ ซอยหมอศรี ช่วงสามแยกโรงหวายถึงสุดเขตเทศบาล ชุมชนบ้านคลองบาง พร้าว-ศรีเสถียร รุ่น 9 ตำบลไร่ขิง
23/08/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.คลองบ้านไร่จากเขื่อนเดิม หน้าหมู่บ้านสุภาพร ถึงสุดเขตหมู่บ้านชุมชนบ้านไร่ ศรีเสถียร ตำบลไร่ขิง
23/08/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.คลองบ้านไร่จากประตูน้ำ ถึงบ้านนาง นุกูล เวฬุวิริยกุล ชุมชนไร่ขิง-บ้านไร่ ตำบลไร่ขิง
23/08/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองบางยาง จากสาย 5 ถึงหมู่บ้านพฤษา 5 ชุมชนหมู่บ้านพฤษา 5 ตำบลไร่ขิง 2) ต่อจากของเดิมถึงบริเวณหมู่บ้านพฤษา 5 ตำบลไร่ขิง
23/08/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองบางยาง จากสาย 5 ถึงหมู่บ้านพฤษา 5 ชุมชนหมู่บ้านพฤษา 5 ตำบลไร่ขิง 1) จากสาย 5 บริเวณที่ดินนายอาทร ทวีโชติภัทร ตำบลไร่ขิง
23/08/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองยายสาต่อจากของเดิม ถึงสุดเขตตำบลไร่ขิง ชุมชนคลองยายสาแฟค 1 ตำบลไร่ขิง
23/08/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองยายสาและคลองฉาง จากบริเวณบ้านนางเป้า เอี่ยมอินทร์ ถึงบ้านนายสุระ ศรีปากแพรก ชุมชนคลองยายสาแฟค 1 ตำบลไร่ขิง
23/08/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองลาดตะเฆ่ หมู่ 7 ชุมชนบ้านถ่านและชุมชนโรงหล่อ ตำบลไร่ขิง
23/08/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างเขื่อน คสล.คลองบ้านไร่จากประตูน้ำ ถึงบ้านนาง นุกูล เวฬุวิริยกุล ชุมชนไร่ขิง-บ้านไร่ ก่อสร้างเขื่อน คสล.คลองบ้านไร่จากเขื่อนเดิม หน้าหมู่บ้านสุภาพร ถึงสุดเขตหมู่บ้าน ชุมชนบ้านไร่ศรีเสถียร ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ซอยหมอศรี ช่วงสามแยกโรงหวายถึงสุดเขตเทศบาล ชุมชนบ้านคลองบางพร้าว-ศรีเสถียร รุ่น 9 และก่อสร้างถนน คสล.พร้อม ท่อระบายน้ำ ซอยศิริรัตน์ ชุมชนบ้านคลองบางพร้าว-ศรีเสถียร รุ่น 9 ตำบลไร่ขิง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
23/08/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองบางยาง จากสาย 5 ถึงหมู่บ้านพฤษา 5 ชุมชนหมู่บ้านพฤษา 5 ตำบลไร่ขิง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
23/08/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองยายสาและคลองฉาง จากบริเวณบ้านนางเป้า เอี่ยมอินทร์ ถึงบ้านนายสุระ ศรีปากแพรก และก่อสร้างเขื่อน คสล.ริม คลองยายสาต่อจากของเดิม ถึงสุดเขต ตำบลไร่ขิง ชุมชนคลองยายสาแฟค 1 ตำบลไร่ขิง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
23/08/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองลาดตะเฆ่ หมู่ 7 ชุมชนบ้านถ่านและชุมชนโรงหล่อ ตำบลไร่ขิง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
23/08/60
  ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมากำจัดขยะ มูลฝอย
23/08/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประมูลจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่ตำบล ไร่ขิง ประจำปีงบประมาณ 2561 ตำบลไร่ขิง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
23/08/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบาย น้ำซอยแสนสุข ถึงหมู่บ้านสินทวี วางท่อ ระบายน้ำหน้าหมู่บ้านแสนสุข และขยายถนน คสล.จากหน้า โรงงานไวไว ถึงซอยโปราณานนท์ หมู่ 7 ชุมชนโรงหล่อ ตำบลไร่ขิง
16/08/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประมูลจ้างวางท่อระบายน้ำซอยแสนสุข ถึงหมู่บ้านสินทวี วางท่อ ระบายน้ำหน้าหมู่บ้านแสนสุข และขยายถนน คสล.จากหน้าโรงงานไวไว ถึงซอย โปราณานนท์ หมู่ 7 ชุมชนโรงหล่อ ตำบลไร่ขิง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
16/08/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ชุมชนคลองบางซื่อ ตำบลไร่ขิง
16/08/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนคลองบางซื่อ ตำบลไร่ขิง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
16/08/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขยายสะพาน ข้างบ้านกำนันชาตรี สุขถาวร ชุมชนบ้าน คลองบางพร้าว ตำบลไร่ขิง
16/08/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประมูลจ้างขยายสะพานข้างบ้านกำนันชาตรี สุขถาวร ชุมชนบ้าน คลองบางพร้าว ตำบลไร่ขิง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
16/08/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก ถ.ทรงคนองคลองผีเสื้อ ถึงบ้าน น.ส.บังอร ภูติวณิชย์ ชุมชนบ้านไร่ขิง ตำบลไร่ขิง
16/08/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.จาก ถ.ทรงคนองคลองผีเสื้อ ถึงบ้าน น.ส.บังอร ภูติวณิชย์ ชุมชนบ้านไร่ขิง ตำบลไร่ขิง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
16/08/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง
2607/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ
26/07/60
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองท่าพูด ชุมชนคลองวัดท่าพูด 1)จากเขื่อน คสล.เดิม ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 61 หมู่ 9 2)บริเวณบ้านเลขที่ 61 หมู่ 9 เชื่อมเขื่อน คสล.เดิม
13/07/60
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองบางพร้าว ชุมชนบ้านคลองบางพร้าว ต่อจากเขื่อนเดิม ถึงบ้านเลขที่ 24/2 หมู่ 5
13/07/60
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างทางเท้าบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน จากสะพานถึง สรรพากร ชุมชนไร่ขิง
13/07/60
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ริมคลองท่าพูด (ไร่ขิง 28) หมู่ 9 ชุมชนคลองวัดท่าพูด และชุมชนวัดท่าพูด ตำบลไร่ขิง
13/07/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบาย น้ำจากสะพานซอยสุวรรณ ถึงสุดเขตตำบลไร่ขิง ชุมชนบ้านเอื้ออาทรเพลินเพชร ตำบลไร่ขิง
11/07/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำจากสะพานซอยสุวรรณ ถึงสุดเขตตำบลไร่ขิง ชุมชนบ้านเอื้ออาทรเพลินเพชร ตำบลไร่ขิง
11/07/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ขยายไหล่ทาง คสล. ท่าเกวียน ซอย 4 ชุมชนท่าเกวียน ตำบลไร่ขิง 2/2
11/07/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขยายหูช้าง คอสะพานบริเวณหน้าบ้าน คุณพิเชษฐ์ ชุมชนบ้านบางยาง ตำบลไร่ขิง 1/2
11/07/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายหูช้างคอสะพานบริเวณหน้าบ้าน คุณพิเชษฐ์ ชุมชนบ้านบางยาง และขยายไหล่ทาง คสล.ท่าเกวียน ซอย 4 ชุมชนท่าเกวียน ตำบลไร่ขิง
11/07/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ บริเวณจากปากซอยถึงที่ดินนายสงบ จงเทพ ไร่ขิง 30 ชุมชนคลองบาง ซื่อ ตำบลไร่ขิง 2/2
11/07/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมเขื่อนริมคลอง ท่าพูด ข้างการไฟฟ้าอ้อมน้อยชุมชนคลองวัดท่าพูด ตำบลไร่ขิง 1/2
11/07/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมเขื่อนริมคลอง ท่าพูด ข้างการไฟฟ้าอ้อมน้อยชุมชนคลองวัดท่าพูด และก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณจากปากซอยถึงที่ดินนายสงบ จงเทพ ไร่ขิง 30 ชุมชนคลองบางซื่อ ตำบลไร่ขิง
11/07/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟ ส่องสว่างสนาม/ลานกีฬาสนามเด็กเล่น ซอยไร่ขิง 16 (2/2)
31/05/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างพื้น คสล.บริเวณที่ตั้งเครื่อง ออกกำลังกายล้อมรั้วกั้นบริเวณหน้าเครื่องเล่น ซอยไร่ขิง 16 ชุมชนไร่ขิง-บ้านไร (1/2)
31/05/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างพื้น คสล.บริเวณที่ตั้งเครื่อง ออกกำลังกายล้อมรั้วกั้นบริเวณหน้าเครื่องเล่น และติดตั้งไฟส่องสว่างสนาม/ลานกีฬาสนามเด็กเล่น ซอยไร่ขิง 16 ชุมชนไร่ขิง-บ้านไร่ ตำบลไร่ขิง
31/05/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ลานกีฬา คสล.บริเวณสวน สาธารณะหมู่บ้านสิวารัตน์ ซอย 7 ชุมชนหมู่บ้านสิวารัตน์ 2
31/05/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล.บริเวณสวน สาธารณะหมู่บ้านสิวารัตน์ ซอย 7 ชุมชนหมู่บ้านสิวารัตน์ 2 ตำบลไร่ขิง
31/05/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองท่าพูด ชุมชนคลองวัดท่าพูด ตำบลไร่ขิง บริเวณบ้านเลขที่ 61 ม.9 เชื่อมเขื่อน คสล.เดิม
24/05/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองท่าพูด ชุมชนคลองวัดท่าพูด ตำบลไร่ขิง จากเขื่อน คสล.เดิม ถึงบริเวณ บ้านเลขที่ 61 ม.9
24/05/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองบางพร้าว ชุมชนบ้านคลองบางพร้าว ตำบลไร่ขิง ต่อจากเขื่อนเดิม ถึงบ้านเลขที่ 24/2 ม.5
24/05/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางเท้า บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน จากสะพานถึงสรรพากร ชุมชนไร่ขิงหมู่ 1 ชุมชนไร่ขิง ตำบลไร่ขิง
24/05/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองบางพร้าว ชุมชนบ้านคลอง บางพร้าว ตำบลไร่ขิง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
24/05/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างทางเท้าบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน จากสะพานถึงสรรพากร ชุมชนไร่ขิงหมู่ 1 ชุมชนไร่ขิง ตำบลไร่ขิง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
24/05/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองท่าพูด ชุมชนคลองวัดท่าพูด ตำบลไร่ขิง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
24/05/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ งานก่อสร้าง โครงการฝึกอบรมแลัทัศนศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2560
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง แก้ไขข้อความในประกาศประมูลจ้างขยายไหล่ทาง คสล.ถนนไร่ขิง 42 ชุมชนคลองยาย สาแฟค 1 ตำบลไร่ขิง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
17/05/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง แก้ไขข้อความในประกาศประมูลจ้างขยายผิวจราจร คสล.ริมคลองบางยาง หมู่ 13 ชุมชนบ้านบางยาง ตำบลไร่ขิง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
17/05/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง แก้ไขข้อความในประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ริมคลองท่าพูด (ไร่ขิง 28) หมู่ 9 ชุมชนคลองท่าพูดและชุมชนวัดท่าพูด ตำบลไร่ขิง ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์
17/05/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง แก้ไขข้อความในประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบาย น้ำจากบ้านผู้ใหญ่ยม ถึงบ้านคุณทองหล่อ ชุมชนบ้านคลองรางเตย 1 ตำบลไร่ขิง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
17/05/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำจากบ้านผู้ใหญ่ยม ถึงบ้านคุณทองหล่อ ชุมชนบ้านคลอง รางเตย 1 ตำบลไร่ขิง
16/05/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำจากบ้านผู้ใหญ่ยม ถึงบ้านคุณทองหล่อ ชุมชนบ้านคลองรางเตย 1 ตำบลไร่ขิง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
16/05/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจร คสล. ริมคลองบางยาง หมู่ 13 ชุมชนบ้านบางยาง ตำบลไร่ขิง 2/2
16/05/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจร คสล. ริมคลองบางยาง หมู่ 13 ชุมชนบ้านบางยาง ตำบลไร่ขิง 1/2
16/05/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประมูลจ้างขยายผิวจราจร คสล.ริมคลองบางยาง หมู่ 13 ชุมชนบ้านบางยาง ตำบลไร่ขิง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
16/05/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการประมูลจ้างขยายไหล่ทาง คสล.ถนนไร่ขิง 42 ชุมชนคลองยาย สาแฟค 1 ตำบลไร่ขิง 2/2
16/05/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการประมูลจ้างขยายไหล่ทาง คสล.ถนนไร่ขิง 42 ชุมชนคลองยาย สาแฟค 1 ตำบลไร่ขิง 1/2
16/05/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประมูลจ้างขยายไหล่ทาง คสล.ถนนไร่ขิง 42 ชุมชนคลองยาย สาแฟค 1 ตำบลไร่ขิง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
16/05/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ริมคลองท่าพูด (ไร่ขิง 28) หมู่ 9 ชุมชนคลองท่าพูดและชุมชนวัดท่าพูด ตำบลไร่ขิง
16/05/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ริมคลองท่าพูด (ไร่ขิง 28) หมู่ 9 ชุมชนคลองท่าพูดและชุมชนวัดท่าพูด ตำบลไร่ขิง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
16/05/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดใต้น้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด 15 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง บริเวณบ่อบาดาล ซอยไร่ขิง 13 ชุมชนไร่ขิง 13 ชุมชนไร่ขิง-บ้านไร่ขิง หมู่ที่ 2
16/05/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ งานก่อสร้างโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนระดับ ก่อนประถมศึกษา ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตเทศบาลเมืองไร่ขิงฯ
09/05/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
21/04/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
20/04/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ
20/04/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงานพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ
20/04/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ
20/04/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดของรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง 01 หมายเลขทะเบียน 1 ท 3659 นครปฐม หมายเลขครุภัณฑ์ 006-40-0001 จำนวน 17 รายการ
10/04/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบ ตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด้กเล็กเทศบาลเมืองไร่ขิง เทศบาลเมืองไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนคร ปฐม หมู่ที่ 9 ชุมชนวัดท่าพูด ด้วยะบบอิเล็กทรอนิกส์
23/03/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประมูลจ้างถมที่ดิน หมู่ที่ 9 ชุมชนวัดท่าพูด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
23/03/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด ของรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 86-9823 นครปฐม
21/03/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดของรถ บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 86-9823 นครปฐม
21/03/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนคณะกรรมการชุมชนและพัฒนาผู้นำเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
16/03/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการยกระดับถนน คสล.ซอยอธิบดีจากริม แม่น้ำถึงบ้านคุณวรญา ทองอุ่น หมู่ 3 ชุมชนบ้านคลองใหม่ ตำบลไร่ขิง
02/03/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ สายหน้าบ้านลำยอง ชนประชา หมู่ 9 ชุมชนคลองวัดท่าพูด ตำบลไร่ขิง
02/03/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำ หมู่บ้านพฤกษา 5 ชุมชนหมู่บ้านพฤกษา 5 ตำบลไร่ขิง
02/03/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคันกันน้ำคลองอธิบดี หมู่ 3 ชุมชนบ้านคลองใหม่ ตำบลไร่ขิง
02/03/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตเทศบาล เมืองไร่ขิง ภาคเรียนที่ 2/2559
24/02/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมถนนทางเชื่อม ตามโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนทางเชื่อมซอยไวไว ชุมชนโรงหล่อ หมู่ 5, 7, 9 ตำบลไร่ขิง
07/02/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมาซ่อมแซมถนนทางเชื่อม โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนทางเชื่อมซอยไวไว ชุมชนโรงหล่อ หมู่ 5, 7, 9 ตำบลไร่ขิง
30/01/60
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อหินคลุก ไม่น้อยกว่า 688 ลบ.ม.
26/01/60