ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง  
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของผู้ว่าราชการจังหวัด Davoa Del Norte วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่น อ.สามพราน จ.นครปฐม  
 
ร่วมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณหน้าโรงพยา บาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)  
 
ประชุมประจำเดือนเทศบาลเมืองไร่ขิง ครั้งที่1/2561 วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง  
 
ประชุมรับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง  
 
เทศบาลเมืองไร่ขิงร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่วัดไร่ขิง และหน่วยงานข้าง เคียง จัดขบวนแห่กัณฑ์เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาเวชสันดรชาดก 13 กัณฑ์ วันที่ 30 กันยายน 2560  
 
ขบวนแห่เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ เวสสันดรชาดร 13 กัณฑ์ ครั้งที่ 9 วันที่ 29 กันยายน 2560  
 
ร่วมในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม รักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัย สวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหา นคร  
 
ประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง  
 
ร่วมพิธียกเสาเอก-เสาโท การก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองไร่ขิง วันที่ 14 กันยายน 2560 ณ สถานที่การก่อสร้างอาคาร เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศ บาลเมืองไร่ขิงแห่งใหม่  
 
เปิดโครงการประชาชนตำบลไร่ขิงร่วมใจ รณรงค์ในการควบคุมและป้องกัน โรควัณโรค วันที่ 14 กันยายน 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ชั้น 2 วัดท่าพูด  
 
ร่วมเปิดโครงการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา วันที่ 12 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ศูนย์การศึกษา พิเศษเขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม