สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง

นายสมชาติ รุ่งเรือง
ประธานสภาเทศบาล
นายสุวิทย์ เชิงชวน
รองประธานสภาเทศบาล
นายวินัย ชนประชา
เลขานุการสภาเทศบาล

   สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ 1

นายกฤตธัช เลิศสำราญ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายวิม ทรงสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมชาติ รุ่งเรือง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายทัศไนย กิจฉลอง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายวินัย ชนประชา
สมาชิกสภาเทศบาล

   สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ 2

นายสุวิทย์ เชิงชวน
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสวัสดิ์ กลั่นประชา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายดิเรก สงประชา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายวรุฒ จินดาณรงค์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพลภัทร มรรคเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล

   สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ 3

นายสวัสดิ์ สมไร่ขิง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายธงชัย วงศ์สุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายโกวิทย์ สังขกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
นางนงวรรณ โค้วปรีชา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายจันทร์ ชาญชัย
สมาชิกสภาเทศบาล
นายประจวบ เถียรทวี
สมาชิกสภาเทศบาล