เปิดโครงการตลาดสด ตลาดนัดน่าซื้อ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง
เปิดโครงการส่งเสริมสุขาภิบาลอาหาร กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขลักษณะ ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง
เทศบาลเมืองไร่ขิง “รวมพลัง สร้างวินัย ลดใช้ถุงพลาสติก”
กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอย ภายใต้โครงการ รณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง  
ประชุมประชาคมตำบลไร่ขิง วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิงประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล เมืองไร่ขิง (28/06/60)
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (ครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 47 รายการ) (26/06/60)
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (วัสดุที่ชำรุด จำนวน 3 รายการ) (26/06/60)  
ประชาสัมพันธ์การรับโอน พนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้บริหาร และการรับโอน (ย้าย) พนักงาน เทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง (21/06/60)  
รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (14/06/60)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองไร่ขิง ประชาสัมพันธ์จุดตั้งภาชนะรองรับขยะอันตราย (14/06/60)  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 4/2560) (14/06/60)  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ 2560 (09/06/60)
ปะกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3/2560) ของเทศบาลเมืองไร่ขิง (26/05/60)
ปะกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2560) (26/05/60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟ ส่องสว่างสนาม/ลานกีฬาสนามเด็กเล่น ซอยไร่ขิง 16 (2/2) (31/05/60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างพื้น คสล.บริเวณที่ตั้งเครื่อง ออกกำลังกายล้อมรั้วกั้นบริเวณหน้าเครื่องเล่น ซอยไร่ขิง 16 ชุมชนไร่ขิง-บ้านไร (1/2) (31/05/60)
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างพื้น คสล.บริเวณที่ตั้งเครื่อง ออกกำลังกายล้อมรั้วกั้นบริเวณหน้าเครื่องเล่น และติดตั้งไฟส่องสว่างสนาม/ลานกีฬาสนามเด็กเล่น ซอยไร่ขิง 16 ชุมชนไร่ขิง-บ้านไร่ ตำบลไร่ขิง (31/05/60)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ลานกีฬา คสล.บริเวณสวน สาธารณะหมู่บ้านสิวารัตน์ ซอย 7 ชุมชนหมู่บ้านสิวารัตน์ 2 (31/05/60)
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล.บริเวณสวน สาธารณะหมู่บ้านสิวารัตน์ ซอย 7 ชุมชนหมู่บ้านสิวารัตน์ 2 ตำบลไร่ขิง (31/05/60)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองท่าพูด ชุมชนคลองวัดท่าพูด ตำบลไร่ขิง บริเวณบ้านเลขที่ 61 ม.9 เชื่อมเขื่อน คสล.เดิม (24/05/60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองท่าพูด ชุมชนคลองวัดท่าพูด ตำบลไร่ขิง จากเขื่อน คสล.เดิม ถึงบริเวณ บ้านเลขที่ 61 ม.9 (24/05/60)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองบางพร้าว ชุมชนบ้านคลองบางพร้าว ตำบลไร่ขิง ต่อจากเขื่อนเดิม ถึงบ้านเลขที่ 24/2 ม.5 (24/05/60)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางเท้า บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน จากสะพานถึงสรรพากร ชุมชนไร่ขิงหมู่ 1 ชุมชนไร่ขิง ตำบลไร่ขิง (24/05/60)  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองบางพร้าว ชุมชนบ้านคลอง บางพร้าว ตำบลไร่ขิง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (24/05/60)