ร่วมพิธียกเสาเอก-เสาโท การก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองไร่ขิง วันที่ 14 กันยายน 2560 ณ สถานที่การก่อสร้างอาคาร เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศ บาลเมืองไร่ขิงแห่งใหม่
เปิดโครงการประชาชนตำบลไร่ขิงร่วมใจ รณรงค์ในการควบคุมและป้องกัน โรควัณโรค วันที่ 14 กันยายน 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ชั้น 2 วัดท่าพูด
ร่วมเปิดโครงการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา วันที่ 12 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ศูนย์การศึกษา พิเศษเขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม
ร่วมโครงการประชาร่วมใจผสมปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง กลุ่มเกษตรกรตำบลไร่ขิง วันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนไร่ขิง หมู่ 9  
ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กเยาวชนตำบล/เทศบาล วันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิงประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (21/09/60)
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ขอแจ้งการปิดถนนหน้าโรงพยาบาลเฉพาะช่วงที่วางท่อระบาย น้ำ เนื่องจากบริษัท พี.จ.แอนด์.แอล.ก่อสร้าง จำกัด (21/09/60)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 72 ก เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอส่งราย ละเอียดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 (20/09/60)  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลเมืองไร่ขิง (20/09/60)  
ประกาศสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 (19/09/60)
รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2560 (15/09/60)  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4/2560) (12/09/60)  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง จะมีการปิดการจารจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำจากบ้านผู้ใหญ่ยม ถึงบ้านคุณทองหล่อ ชุมชนคลองรางเตย 1 หมู่ที่ 7 ตำบลไร่ขิง (01/09/60)
ประกาศสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2560 (21/08/60)
ประกาศสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง (18/08/60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม ท่อระบายน้ำ ซอยศิริรัตน์ ชุมชนบ้านคลองบางพร้าว-ศรีเสถียร รุ่น 9 ตำบลไร่ขิง (23/08/60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงท่อ ระบายน้ำ ซอยหมอศรี ช่วงสามแยกโรงหวายถึงสุดเขตเทศบาล ชุมชนบ้านคลองบางพร้าว-ศรีเสถียร รุ่น 9 ตำบลไร่ขิง (23/08/60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.คลองบ้านไร่จากเขื่อนเดิม หน้าหมู่บ้านสุภาพร ถึงสุดเขตหมู่บ้านชุมชนบ้านไร่ศรีเสถียร ตำบลไร่ขิง (23/08/60)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.คลองบ้านไร่จากประตูน้ำ ถึงบ้านนาง นุกูล เวฬุวิริยกุล ชุมชนไร่ขิง-บ้านไร่ ตำบลไร่ขิง (23/08/60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองบางยาง จากสาย 5 ถึงหมู่บ้านพฤษา 5 ชุมชนหมู่บ้านพฤษา 5 ตำบลไร่ขิง 2) ต่อจากของเดิมถึงบริเวณหมู่บ้านพฤษา 5 ตำบลไร่ขิง (23/08/60)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองบางยาง จากสาย 5 ถึงหมู่บ้านพฤษา 5 ชุมชนหมู่บ้านพฤษา 5 ตำบลไร่ขิง 1) จากสาย 5 บริเวณที่ดินนายอาทร ทวีโชติภัทร ตำบลไร่ขิง (23/08/60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองยายสาต่อจากของเดิม ถึงสุดเขตตำบลไร่ขิง ชุมชนคลองยายสาแฟค 1 ตำบลไร่ขิง (23/08/60)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองยายสาและคลองฉาง จากบริเวณบ้านนางเป้า เอี่ยมอินทร์ ถึงบ้านนายสุระ ศรีปากแพรก ชุมชนคลองยายสาแฟค 1 ตำบลไร่ขิง (23/08/60)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองลาดตะเฆ่ หมู่ 7 ชุมชนบ้านถ่านและชุมชนโรงหล่อ ตำบลไร่ขิง (23/08/60)  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างเขื่อน คสล.คลองบ้านไร่จากประตูน้ำ ถึงบ้านนาง นุกูล เวฬุวิริยกุล ชุมชนไร่ขิง-บ้านไร่ ก่อสร้างเขื่อน คสล.คลองบ้านไร่จากเขื่อนเดิม หน้าหมู่บ้าน สุภาพ ถึงสุดเขตหมู่บ้านชุมชนบ้านไร่ศรีเสถียร ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ซอยหมอศรี ช่วงสามแยกโรง หวายถึงสุดเขตเทศบาล ชุมชนบ้านคลองบางพร้าว-ศรีเสถียร รุ่น 9 และก่อสร้างถนน คสล.พร้อม ท่อระบายน้ำ ซอยศิริรัตน์ ชุมชนบ้านคลองบางพร้าว-ศรีเสถียร รุ่น 9 ตำบลไร่ขิง ด้วยระบบอิเล็กทรอ นิกส์ (23/08/60)