พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 17.19 น.
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 07.30 น.
ประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยสามัญ สมัยที่3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ร ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาล เมืองไร่ขิง
เปิดโครงการสถานศึกษาร่วมใจ ปลอดภัยไว้ก่อน เพื่อให้ความรู้กู้ชีพเบื้อง ต้นแก่แกนนำนักเรียนในสถานศึกษา วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องธรรม บูชาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา  
เปิดโครงการ การนวดเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิการ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการ ศึกษา 1รายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 (18/08/60)
ประกาศสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 (15/08/60)
ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประกอบการที่มีรถบริการเก็บขนมูลฝอยและรถดูดสิ่งปฏิกูล ที่มีความประสงค์ จะประกอบกิจการโดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ (15/08/60)  
รายชื่อร้านอาหารที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจปรเมินสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และข้อมูลเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร (10/08/60)  
กำหนดการ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 (08/08/60)
ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลไร่ขิง เข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (07/08/60)  
ประกาศสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิงสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 (07/08/60)  
ผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 (07/08/60)
การดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูระบาด (07/08/60)
สื่อการป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค (07/08/60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบาย น้ำซอยแสนสุข ถึงหมู่บ้านสินทวี วางท่อ ระบายน้ำหน้าหมู่บ้านแสนสุข และขยายถนน คสล.จากหน้า โรงงานไวไว ถึงซอยโปราณานนท์ หมู่ 7 ชุมชนโรงหล่อ ตำบลไร่ขิง (16/08/60)
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประมูลจ้างวางท่อระบายน้ำซอยแสนสุข ถึงหมู่บ้านสินทวี วางท่อ ระบายน้ำหน้าหมู่บ้านแสนสุข และขยายถนน คสล.จากหน้าโรงงานไวไว ถึงซอยโปราณานนท์ หมู่ 7 ชุมชนโรงหล่อ ตำบลไร่ขิง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (16/08/60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ชุมชนคลองบางซื่อ ตำบลไร่ขิง (16/08/60)  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนคลองบางซื่อ ตำบลไร่ขิง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (16/08/60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขยายสะพาน ข้างบ้านกำนันชาตรี สุขถาวร ชุมชนบ้าน คลองบางพร้าว ตำบลไร่ขิง (16/08/60)  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประมูลจ้างขยายสะพานข้างบ้านกำนันชาตรี สุขถาวร ชุมชนบ้าน คลองบางพร้าว ตำบลไร่ขิง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (16/08/60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก ถ.ทรงคนองคลองผีเสื้อ ถึงบ้าน น.ส.บังอร ภูติวณิชย์ ชุมชนบ้านไร่ขิง ตำบลไร่ขิง (16/08/60)  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.จาก ถ.ทรงคนองคลองผีเสื้อ ถึงบ้าน น.ส.บังอร ภูติวณิชย์ ชุมชนบ้านไร่ขิง ตำบลไร่ขิง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (16/08/60)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง (26/07/60)  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (26/07/60)