ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของผู้ว่าราชการจังหวัด Davoa Del Norte วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่น อ.สามพราน จ.นครปฐม
ร่วมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณหน้าโรงพยา บาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
ประชุมประจำเดือนเทศบาลเมืองไร่ขิง ครั้งที่1/2561 วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง  
ประชุมรับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิงการเตรียมความพร้อม เพื่อเตรียมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัด ดามาตุ ในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 เวลา 14.30 น. (19/10/60)
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล เมืองไร่ขิง (19/10/60)
รายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2560 (18/10/60)  
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (18/10/60)  
ขอเชิญชวนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ประ กอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (16/10/60)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2560) (16/10/60)  
การจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2560 ณ วัดท่าพูด พร้อมใบสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศ, ใบสมัคร ประกวดนางนพมาศ และใบสมัครการประกวดกระทง (11/10/60)  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2560 (26/09/60)
คำสั่งเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง อัตราค่าขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (26/09/60)
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (25/09/60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ สนับสนุนการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (16/10/60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย (12/10/60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (10/10/60)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย (06/10/60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม ท่อระบายน้ำ ซอยศิริรัตน์ ชุมชนบ้านคลองบางพร้าว-ศรีเสถียร รุ่น 9 ตำบลไร่ขิง (23/08/60)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงท่อ ระบายน้ำ ซอยหมอศรี ช่วงสามแยกโรงหวายถึงสุดเขตเทศบาล ชุมชนบ้านคลองบางพร้าว-ศรีเสถียร รุ่น 9 ตำบลไร่ขิง (23/08/60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.คลองบ้านไร่จากเขื่อนเดิม หน้าหมู่บ้านสุภาพร ถึงสุดเขตหมู่บ้านชุมชนบ้านไร่ศรีเสถียร ตำบลไร่ขิง (23/08/60)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.คลองบ้านไร่จากประตูน้ำ ถึงบ้านนาง นุกูล เวฬุวิริยกุล ชุมชนไร่ขิง-บ้านไร่ ตำบลไร่ขิง (23/08/60)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองบางยาง จากสาย 5 ถึงหมู่บ้านพฤษา 5 ชุมชนหมู่บ้านพฤษา 5 ตำบลไร่ขิง 2) ต่อจากของเดิมถึงบริเวณหมู่บ้านพฤษา 5 ตำบลไร่ขิง (23/08/60)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองบางยาง จากสาย 5 ถึงหมู่บ้านพฤษา 5 ชุมชนหมู่บ้านพฤษา 5 ตำบลไร่ขิง 1) จากสาย 5 บริเวณที่ดินนายอาทร ทวีโชติภัทร ตำบลไร่ขิง (23/08/60)