หนังสือราชการ
วันที่ลงเว็บไซต์
  รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
19/12/60
  รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2560
14/11/60
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
06/11/60
  รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2560
15/09/60
  รายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
18/08/60
  รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2560
17/07/60
  รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
14/06/60
  รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2560
16/05/60
  รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2560
20/04/60
  รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
15/03/60
  รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2560
17/02/60
  รายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2559
24/01/60
  รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
23/12/60
  งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
17/11/59
  งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
17/11/59
  รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2559
17/11/59
  รายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2559
01/11/59
  รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2559