คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองไร่ขิงนายจำรัส ตั้งตระกูลธรรม
นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง
นายลือยศ บรรพกาญจน์
รองนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง
นายสำราญ กลั่นประชา
รองนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง
นายดำรงค์ รอดทอง
รองนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง
นายชาตรี สุขถาวร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง
นายกร วรนาม
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง
นายสำรวย โพธิ์แดง
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง