ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกาสใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (01/11/60)  
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ทั่วไป และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2560 (01/11/60)  
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560) (01/08/60)  
  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (17/07/60)  
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ 2560 (09/06/60)  
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2560) (03/05/60)  
  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (20/04/60)  
  ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (02/11/59)  
  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (01/11/59)  
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2559) (19/10/59)  
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2559) (07/10/59)  
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) (07/10/59)  
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2559)  
  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2559) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558) (เพิ่มเติม)  
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558)