ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ แบบถังเหลี่ยม ขนาด 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อหินคลุก ไม่น้อยกว่า 445 ลบ.ม. ภายในวงเงิน 200,000.- บาท  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุสำหรับจัดทำกระสอบทราย จำนวน 2 รายการ  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง, แบบ ปร.4, แบบ ปร.5 และแบบ ปร.6 งานจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (14/11/60)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย (10/11/60)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตเทศบาลเมืองไร่ขิง ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. - 26 มี.ค. 2561 และช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. - 15 พ.ค. 2561 (02/11/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง ,แบบ ปร.4, แบบ ปร.5, แบบ ปร.6 โครงการซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ (แบบสำหรับตั้งในทุกจังหวัดทั่วประเทศ) (31/10/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย (30/10/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ สนับสนุนการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (16/10/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย (12/10/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (10/10/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย (06/10/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม ท่อระบายน้ำ ซอยศิริรัตน์ ชุมชนบ้านคลองบางพร้าว-ศรีเสถียร รุ่น 9 ตำบลไร่ขิง (23/08/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงท่อ ระบายน้ำ ซอยหมอศรี ช่วงสามแยกโรงหวายถึงสุดเขตเทศบาล ชุมชนบ้านคลองบางพร้าว-ศรีเสถียร รุ่น 9 ตำบลไร่ขิง (23/08/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.คลองบ้านไร่จากเขื่อนเดิม หน้าหมู่บ้านสุภาพร ถึงสุดเขตหมู่บ้านชุมชนบ้านไร่ศรีเสถียร ตำบลไร่ขิง (23/08/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.คลองบ้านไร่จากประตูน้ำ ถึงบ้านนาง นุกูล เวฬุวิริยกุล ชุมชนไร่ขิง-บ้านไร่ ตำบลไร่ขิง (23/08/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองบางยาง จากสาย 5 ถึงหมู่บ้านพฤษา 5 ชุมชนหมู่บ้านพฤษา 5 ตำบลไร่ขิง 2) ต่อจากของเดิมถึงบริเวณหมู่บ้านพฤษา 5 ตำบลไร่ขิง (23/08/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองบางยาง จากสาย 5 ถึงหมู่บ้านพฤษา 5 ชุมชนหมู่บ้านพฤษา 5 ตำบลไร่ขิง 1) จากสาย 5 บริเวณที่ดินนายอาทร ทวีโชติภัทร ตำบลไร่ขิง (23/08/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองยายสาต่อจากของเดิม ถึงสุดเขตตำบลไร่ขิง ชุมชนคลองยายสาแฟค 1 ตำบลไร่ขิง (23/08/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองยายสาและคลองฉาง จากบริเวณบ้านนางเป้า เอี่ยมอินทร์ ถึงบ้านนายสุระ ศรีปากแพรก ชุมชนคลองยายสาแฟค 1 ตำบลไร่ขิง (23/08/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองลาดตะเฆ่ หมู่ 7 ชุมชนบ้านถ่านและชุมชนโรงหล่อ ตำบลไร่ขิง (23/08/60)  
  ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมากำจัดขยะ มูลฝอย (23/08/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบาย น้ำซอยแสนสุข ถึงหมู่บ้านสินทวี วางท่อ ระบายน้ำหน้าหมู่บ้านแสนสุข และขยายถนน คสล.จากหน้า โรงงานไวไว ถึงซอยโปราณานนท์ หมู่ 7 ชุมชนโรงหล่อ ตำบลไร่ขิง (16/08/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ชุมชนคลองบางซื่อ ตำบลไร่ขิง (16/08/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขยายสะพาน ข้างบ้านกำนันชาตรี สุขถาวร ชุมชนบ้าน คลองบางพร้าว ตำบลไร่ขิง (16/08/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก ถ.ทรงคนองคลองผีเสื้อ ถึงบ้าน น.ส.บังอร ภูติวณิชย์ ชุมชนบ้านไร่ขิง ตำบลไร่ขิง (16/08/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง (26/07/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบาย น้ำจากสะพานซอยสุวรรณ ถึงสุดเขตตำบลไร่ขิง ชุมชนบ้านเอื้ออาทรเพลินเพชร ตำบลไร่ขิง (11/07/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ขยายไหล่ทาง คสล. ท่าเกวียน ซอย 4 ชุมชนท่าเกวียน ตำบลไร่ขิง 2/2 (11/07/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขยายหูช้าง คอสะพานบริเวณหน้าบ้าน คุณพิเชษฐ์ ชุมชนบ้านบางยาง ตำบลไร่ขิง 1/2 (11/07/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ บริเวณจากปากซอยถึงที่ดินนายสงบ จงเทพ ไร่ขิง 30 ชุมชนคลองบาง ซื่อ ตำบลไร่ขิง 2/2 (11/07/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมเขื่อนริมคลอง ท่าพูด ข้างการไฟฟ้าอ้อมน้อยชุมชนคลองวัดท่าพูด ตำบลไร่ขิง 1/2 (11/07/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟ ส่องสว่างสนาม/ลานกีฬาสนามเด็กเล่น ซอยไร่ขิง 16 (2/2) (31/05/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างพื้น คสล.บริเวณที่ตั้งเครื่อง ออกกำลังกายล้อมรั้วกั้นบริเวณหน้าเครื่องเล่น ซอยไร่ขิง 16 ชุมชนไร่ขิง-บ้านไร (1/2) (31/05/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ลานกีฬา คสล.บริเวณสวน สาธารณะหมู่บ้านสิวารัตน์ ซอย 7 ชุมชนหมู่บ้านสิวารัตน์ 2 (31/05/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองท่าพูด ชุมชนคลองวัดท่าพูด ตำบลไร่ขิง บริเวณบ้านเลขที่ 61 ม.9 เชื่อมเขื่อน คสล.เดิม (24/05/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองท่าพูด ชุมชนคลองวัดท่าพูด ตำบลไร่ขิง จากเขื่อน คสล.เดิม ถึงบริเวณ บ้านเลขที่ 61 ม.9 (24/05/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองบางพร้าว ชุมชนบ้านคลองบางพร้าว ตำบลไร่ขิง ต่อจากเขื่อนเดิม ถึงบ้านเลขที่ 24/2 ม.5 (24/05/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางเท้า บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน จากสะพานถึงสรรพากร ชุมชนไร่ขิงหมู่ 1 ชุมชนไร่ขิง ตำบลไร่ขิง (24/05/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ งานก่อสร้าง โครงการฝึกอบรมแลัทัศนศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2560  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำจากบ้านผู้ใหญ่ยม ถึงบ้านคุณทองหล่อ ชุมชนบ้านคลองรางเตย 1 ตำบลไร่ขิง (16/05/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจร คสล. ริมคลองบางยาง หมู่ 13 ชุมชนบ้านบางยาง ตำบลไร่ขิง 2/2 (16/05/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจร คสล. ริมคลองบางยาง หมู่ 13 ชุมชนบ้านบางยาง ตำบลไร่ขิง 1/2 (16/05/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการประมูลจ้างขยายไหล่ทาง คสล.ถนนไร่ขิง 42 ชุมชนคลองยาย สาแฟค 1 ตำบลไร่ขิง 2/2 (16/05/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการประมูลจ้างขยายไหล่ทาง คสล.ถนนไร่ขิง 42 ชุมชนคลองยาย สาแฟค 1 ตำบลไร่ขิง 1/2 (16/05/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ริมคลองท่าพูด (ไร่ขิง 28) หมู่ 9 ชุมชนคลองท่าพูดและชุมชนวัดท่าพูด ตำบลไร่ขิง (16/05/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดใต้น้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด 15 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง บริเวณบ่อบาดาล ซอยไร่ขิง 13 ชุมชนไร่ขิง 13 ชุมชนไร่ขิง-บ้านไร่ขิง หมู่ที่ 2 (16/05/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดใต้น้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด 15 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง บริเวณบ่อบาดาล ซอยไร่ขิง 13 ชุมชนไร่ขิง 13 ชุมชนไร่ขิง-บ้านไร่ขิง หมู่ที่ 2 (16/05/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ งานก่อสร้างโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตเทศบาลเมืองไร่ขิงฯ (09/05/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (21/04/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (20/04/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงานพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ (20/04/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดของรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง 01 หมายเลขทะเบียน 1 ท 3659 นครปฐม หมายเลขครุภัณฑ์ 006-40-0001 จำนวน 17 รายการ (10/04/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองไร่ขิง เทศบาลเมืองไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (23/03/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการถมที่ดินเทศบาลเมืองไร่ขิง หมู่ที่ 9 ชุมชนวัดท่าพูด ตำบลไร่ขิง (23/03/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด ของรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 86-9823 นครปฐม (21/03/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนคณะกรรมการชุมชนและพัฒนาผู้นำเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16/03/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างยโครงการกระดับถนน คสล.ซอยอธิบดีจากริม แม่น้ำถึงบ้านคุณวรญา ทองอุ่น หมู่ 3 ชุมชนบ้านคลองใหม่ ตำบลไร่ขิง (02/03/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ สายหน้าบ้านลำยอง ชนประชา หมู่ 9 ชุมชนคลองวัดท่าพูด ตำบลไร่ขิง (02/03/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำ หมู่บ้านพฤกษา 5 ชุมชนหมู่บ้านพฤกษา 5 ตำบลไร่ขิง (02/03/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างคันกันน้ำคลองอธิบดี หมู่ 3 ชุมชนบ้านคลองใหม่ ตำบลไร่ขิง (02/03/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตเทศบาล เมืองไร่ขิง ภาคเรียนที่ 2/2559 (24/02/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมถนนทางเชื่อม ตามโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนทางเชื่อมซอยไวไว ชุมชนโรงหล่อ หมู่ 5, 7, 9 ตำบลไร่ขิง (07/02/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมาซ่อมแซมถนนทางเชื่อม โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนทางเชื่อมซอยไวไว ชุมชนโรงหล่อ หมู่ 5, 7, 9 ตำบลไร่ขิง (30/01/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อหินคลุก ไม่น้อยกว่า 688 ลบ.ม. (26/01/60)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างงาน จ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 5, 7 และ 13 ตำบลไร่ขิง (07/12/59)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยโรงงานยาสูบ ซอย 3 (บ้านนายปาน) หมู่ 5 ชุมชนบ้านคลองบางพร้าว-ศรีเสถียร รุ่น 6 ตำบลไร่ขิง (25/11/59)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านพักกรมชล ประทาน หมู่ 5 ชุมชนบ้านคลองบางพร้าว ตำบลไร่ขิง (25/11/59)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ครงการวางท่อระบายน้ำ จากบ้านคุณสำเริง ศรีม่วง ในซอยมายังทางออก บ้านคุณฮวด สุยพงษ์พันธ์ ชุมชนบ้านบางยาง ตำบลไร่ขิง (25/11/59)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการยกระดับบ่อพัก คสล.เดิมซอยบ้านป้าจันทร์ ชุมชนคลองรางเตย 1 ตำบลไร่ขิง (25/11/59)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทาง เชื่อมบริเวณถนนคลองยายสา ชุมชนคลองยายสา แฟค 1 ตำบลไร่ขิง (25/11/59)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อเครื่องปรับ อากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง (02/11/59)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ งานก่อสร้าง การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถม ศึกษาปีที่ 6 ในเขตเทศบาลเมืองไร่ขิง (01/11/59)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (18/10/59)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซือจัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองไร่ขิง ประจำปีงบประมาณ 2560 (30/09/59)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมาซ่อมแซม และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดของรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 86-0300 นครปฐม  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งาน ก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตเทศบาลเมืองไร่ขิง ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 ตั้งแต่วันที่ 1-9 ตุลาคม 2559 และช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2559 ตั้งแต่วันที่ 10-31 ตุลาคม 2559  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพาน ข้ามคลองลาดตะเฆ่ ซอยชุมชนโรงหล่อ หมู่ 7 ชุมชนโรงหล่อ ตำบลไร่ขิง  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยชุมชนโรงหล่อ (เส้นเมน) หมู่ 7 ชุมชนโรงหล่อ ตำบลไร่ขิง  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำโรงหล่อ ซอย 4 หมู่ 7 ชุมชนโรงหล่อ ตำบลไร่ขิ  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการยกระดับถนน คสล. หมู 8 ชุมชนบ้านคลองผีเสื้อ ตำบลไร่ขิง  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน สายหลักใน ม.สิวารัตน์ 2 พร้อมท่อระบายน้ำ ชุมชนหมู่บ้านสิวารัตน์ 2 ตำบลไร่ขิง  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเพลินเพชร จากสาย 5 ถึงสะพานข้ามคลองท่าพูด สุดเขตตำบลไร่ขิง ชุมชนบ้านเอื้ออาทรเพลินเพชร ตำบลไร่ขิง  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) งานจ้างเหมาดัดแปลงสภาพรถ บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 87-1673 นครปฐม  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดซื้อที่ดิน ประมาณ 10 ไร่